Obchodní podmínky společnosti LERIETISA s.r.o.

1.          VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti LERIETISA s.r.o., IČO 027 79 901, se sídlem Poličanská 1487, Praha 9, Újezd nad Lesy, 190 16, spisová C 223732 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Dodavatel“) se vztahují na všechny úplatné smlouvy, jejichž předmětem je dodání služeb nebo digitálního obsahu uvedených v čl. 2. těchto Obchodních podmínek, uzavřené mezi Dodavatelem jakožto poskytovatelem takových služeb, a každou třetí osobou jakožto příjemcem takových služeb (dále jen „Objednatel“), a to uzavřené písemnou formou zejména prostřednictvím e-mailové korespondence v souladu s podmínkami dále uvedenými v těchto Obchodních podmínkách (dále jen „Smlouva“), a to na základě nezávazné poptávky (objednávky) učiněné prostřednictvím webového formuláře umístěného na webových stránkách Dodavatele: www.lerietisa.cz (dále jen „Objednávka“ a „Webové stránky“), případně jiným způsobem na základě výslovné dohody Dodavatele a Objednatele. Objednatel již odesláním nezávazné Objednávky vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, a bere na vědomí, že v případě uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 3. těchto Obchodních podmínek tvoří tyto Obchodní podmínky nedílnou součást takové Smlouvy a že se vzájemná práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele vyplývající z takto ze Smlouvy vzniklého právního poměru budou vedle Smlouvy řídit těmito Obchodními podmínkami.

1.2.      Dodavatel a Objednatel jsou dále v těchto Obchodních podmínkách podle kontextu dále označováni jako Strany, případně každý z nich samostatně dále i jako Strana.

1.3.      Obchodní podmínky jsou dále zveřejněny způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup na Webových stránkách Dodavatele.

1.4.      Objednatelem může být jak podnikatel, tak spotřebitel. Za podnikatele se přitom považují osoby uvedené v ustanoveních § 420 a § 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Objednatel se nachází v postavení spotřebitele podle ustanovení § 419 občanského zákoníku jen tehdy, pokud činí jakékoliv úkony související s či směřující k uzavření Smlouvy nebo Smlouvu uzavírá či dále v souvislosti se Smlouvou s Dodavatelem dále jedná, pokud se tak stane mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jeho povolání.

1.5.      Strany si mohou způsobem v čl. 3. těchto Obchodních podmínek v rámci uzavírání Smlouvy dohodnout na tom, že Smlouva bude realizována za částečně odlišných podmínek než uvedených v těchto Obchodních podmínkách. Podmínkou je ovšem výslovně vyjádřený souhlas obou Stran s takovým postupem. V takovém případě v tomto lišícím se rozsahu budou tyto Obchodní podmínky nahrazeny v odpovídajícím rozsahu Smlouvou.

1.6.      V případě, že Objednatel odebírá od Dodavatele služby na základě více souběžně uzavřených Smluv, posuzuje se každá z nich z hlediska těchto Obchodních podmínek odděleně, ledaže se Strany písemně dohodnou na sloučení těchto zakázek pod jednu Smlouvu, a tím i jejich odpovídající úpravu (zejména z hlediska nacenění a termínů dodání).

1.7.      Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a Dodavatelem uchovávána pouze v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Zároveň budou v českém jazyce realizována jakákoliv právní a faktická jednání spojená s procesem uzavírání či plnění Smlouvy, či jinak se Smlouvou související.

1.8.      Dodavatel zároveň v Obchodních podmínkách informuje Objednatele v postavení spotřebitele o skutečnostech uvedených v ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a v ustanovení § 1820 občanského zákoníku.

2.          PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.      Dodavatel v rámci své podnikatelské činnosti poskytuje Objednatelům na základě poptávek (Objednávek) Objednatele učiněných prostřednictvím Webových stránek v rámci Smlouvy zejména následující služby:

2.1.1. Prověření obchodního partnera/osoby;

2.1.2. Založení zapsaného spolku;

2.1.3. Založení společnosti s ručením omezeným;

2.1.4. Zprostředkování odpovědného zástupce;

2.1.5. Zprostředkování profesionálního statutárního orgánu společnosti;

2.1.6. Zprostředkování převzetí společnosti, kupce společnosti;

2.1.7. Krizový management společnosti;

2.1.8. Nastavení a správa datové schránky;

2.1.9. Konstruktivní kritika webových stránek,

2.1.10.      PR texty a copywriting,

2.1.11.      Životopis na míru,

2.1.12.      Podnikatelské plány

2.1.13.      Poradenství k podnikatelským plánům a krizovému řízení podniku,

2.1.14.      Vyřizování na úřadech.

(dále jen „Služby“).

2.2.      Je-li předmětem Služby dodání dat, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou zejména texty, které lze získat metodou stahování, nebo jiným způsobem (např. korektury textů, vyplněné formuláře, články apod.), použijí se dále na dodání takových Služeb ustanovení těchto Obchodních podmínek týkající se dodání digitálního obsahu (dále jen „Digitální obsah“).

3.          ZPŮSOB UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.      K uzavření Smlouvy ve smyslu těchto Obchodních podmínek může dojít pouze způsobem uvedeným v tomto článku těchto Obchodních podmínek. Strany se proto dohodly na smluvním režimu uzavření Smlouvy odlišně od pravidel uvedených v ustanoveních § 1731 až § 1745 občanského zákoníku, a to i tehdy, pokud Objednatel jedná s Dodavatelem z postavení spotřebitele. V případě jakýchkoli odlišností od dále uvedeného postupu při uzavírání Smlouvy nelze Smlouvu považovat za uzavřenou, ani nelze dovozovat žádné nároky Objednatele vůči Dodavateli z takto domněle uzavřené Smlouvy, ledaže se Strany výslovně písemně dohodnou na tom, že i tak se v takovém případě Smlouva považuje za uzavřenou. Ustanovení odst. 5.8. těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno.

3.2.      Veškerá prezentace nabízených děl a služeb umístěných na Webových stránkách jsou pouze informativního charakteru, a ani nepředstavuje návrh poskytnout službu ani dodat Digitální obsah za určenou cenu na základě Smlouvy, nebo jinak. Dodavateli z takové prezentace nevzniká žádná povinnost zahájit jednání o Smlouvě, ani Smlouvu uzavřít. Veškeré ceny publikované na Webových stránkách jsou uváděné jako orientační, a nejsou pro Dodavatele z hlediska ocenění zakázky závazné, tím je až nabídka učiněná podle odst. 3.7. těchto Obchodních podmínek. Dodavatel není povinen ohledně prezentovaného obsahu na Webových stránkách uzavřít jakoukoliv smlouvu.

3.3.      Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že odesláním nezávazné Objednávky nebo vyjasňováním všech rozhodných skutečností ke zpracování služby, jimiž se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, všechny rozhodné a právní okolnosti pro dodání Služeb na základě Smlouvy (dále jen „Rozhodné skutečnosti“) ve smyslu odst. 3.6.2. těchto Obchodních podmínek se Strany nemohou dostat do fáze, kdy se uzavření Smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné. Dále Objednatel souhlasí s tím, že pokud v Objednávce neuvede všechny Rozhodné skutečnosti, je dán spravedlivý důvod na straně Dodavatele k tomu, aby kdykoliv jednání o uzavření Smlouvy ukončil.

3.4.      Objednatel je v případě zájmu o uzavření Smlouvy na poskytnutí Služeb povinen zadat nezávaznou Objednávku prostřednictvím formuláře umístěného na Webových stránkách (dále jen „Formulář“). Objednatel v rámci nezávazné Objednávky ve Formuláři vyplní zejména následující náležitosti, kdy bez řádného vyplnění všech těchto údajů se k Objednávce ve smyslu těchto Obchodních podmínek nepřihlíží:

3.4.1. údaj, zda Objednatel poptává službu jako fyzická nebo právnická osoba, a zda tak činí v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci svého samostatného výkonu povolání, jde-li o osobou fyzickou;

3.4.2. plné kontaktní údaje Objednatele vyžadované Formulářem k vyplnění jako povinné, jimiž se rozumí i osobní údaje osoby oprávněné jednat za Objednatele jako právnickou osobu;

3.4.3. kontaktní e-mailovou adresu, na níž Dodavatel doručí Objednateli závaznou cenovou nabídku a případně bude dále plněno v případě uzavření Smlouvy (dále jen „Kontaktní e-mail“);

3.4.4. požadovaný termín dodání Služby, a v případě, že se Objednatel nachází v postavení spotřebitele, výslovné sdělení, zda souhlasí se splněním Služeb (nejde-li o případy uvedené v odst. 3.4.6. těchto Obchodních podmínek) ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 5.3. těchto Obchodních podmínek (dále také jen „Lhůta pro odstoupení od smlouvy“), kdy v takovém případě bude zároveň Objednatel před uzavřením Smlouvy ve smyslu těchto Obchodních podmínek poučen o tom, že nemá právo odstoupit od Smlouvy na základě ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku;

3.4.5. specifikaci Služby na základě výběru nabízeného Formulářem;

3.4.6. v případě, že je předmětem Služby dodání Digitálního obsahu, výslovné sdělení, zda Objednatel v postavení spotřebitele souhlasí s dodáním Digitálního obsahu ještě před uplynutím Lhůty pro odstoupení od smlouvy, kdy v takovém případě bude zároveň Objednatel před uzavřením Smlouvy ve smyslu těchto Obchodních podmínek poučen o tom, že nemá právo odstoupit od Smlouvy na základě ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku;

3.4.7. případně další okolnosti, jsou-li rozhodné pro řádné splnění Smlouvy, jimiž se rozumí zejména Rozhodné skutečnosti.

(dále jen „Detaily objednávky“).

3.5.      Objednatel zcela odpovídá za správnost, úplnost, pravdivost a přesnost informací (Detailů objednávek) uvedených ve Formuláři podle předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek. Dodavatel není v žádném rozsahu povinen ověřovat jejich soulad se stavem skutečným a pravdivým, a za tento případný nesoulad nenese odpovědnost. Objednatel bere na vědomí, že správné zacílení a provedení Služby je závislé na tom, že sdělí způsobem podle předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek Dodavateli správné, úplné, pravdivé a přesné Rozhodné skutečnosti, a že Objednateli nevznikají žádná práva z vadného plnění v důsledku nesplnění této povinnosti. Skutečnosti uvedené v rámci předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek nezavazují Dodavatele v tom smyslu, že by byl skutečně povinen učinit závaznou nabídku v jejich intencích (to zejména platí k charakteru Služby a termínu dodání Služby, jež z tohoto hlediska mají výhradně indikativní charakter).

3.6.      Dodavatel v návaznosti na Objednávku učiněnou Objednatelem přes Formulář může postupovat následujícím způsobem:

3.6.1. vypracuje a na Kontaktní e-mail nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení kompletních Detailů objednávky Dodavateli odešle Objednateli cenovou nabídku včetně specifikace dodávané Služby, jež představuje ze strany Dodavatele návrh (nabídku) na uzavření Smlouvy podle odst. 3.7. těchto Obchodních podmínek (dále jen „Nabídka“). V případě souhlasu Stran je možné dodat Nabídku i v delší lhůtě;

3.6.2. vyzve písemně Objednatele k doplnění Rozhodných skutečností, a to zpravidla prostřednictvím e-mailové korespondence na Kontaktní e-mail, a to zejména v případě, kdy na základě Detailů objednávky uvedených Objednatelem v Objednávce nelze ani přibližně specifikovat úkony potřebné ke splnění Služby a/nebo časovou nebo finanční náročnost takové zakázky. Dodavatel může tímto způsobem vyzvat Objednatele k doplnění Rozhodných skutečností i opakovaně, a to až do okamžiku, kdy Rozhodné skutečnosti budou postačovat na rozhodnutí uvedená v odst. 3.6.1. nebo 3.6.3. těchto Obchodních podmínek. Dodavatel má zároveň kdykoliv právo v takovém případě ukončit jednání o uzavření Smlouvy na základě tohoto článku těchto Obchodních podmínek, a to včetně použití odst. 3.3. těchto Obchodních podmínek;

3.6.3. oznámí Objednateli, že na základě jím učiněné Objednávky nelze Smlouvu uzavřít, a proto ukončuje jednání o uzavření Smlouvy na základě tohoto článku těchto Obchodních podmínek. Totožné účinky způsobí i to, pokud nebude Dodavatel ve lhůtě uvedené v odst. 3.6.1. těchto Obchodních podmínek na Objednávku učiněnou podle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek reagovat. Objednateli v žádném případě nemůže vzniknout nárok na vypracování Nabídky; Dodavatel nemá povinnost Nabídku způsobem uvedeným v odst. 3.6.1. těchto Obchodních podmínek Objednateli zaslat, zejména pokud má Objednatel u Dodavatele neuhrazené splatné závazky, nebo v minulosti neposkytoval Dodavateli potřebnou součinnost k tomu, aby mohly být splněny Služby na základě předchozích takto uzavřených Smluv. Ukončení jednání o uzavření Smlouvy na základě tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek není Dodavatel povinen Objednateli odůvodnit.

3.7.      V případě postupu podle odst. 3.6.1. těchto Obchodních podmínek učiní Dodavatel vůči Objednateli závaznou Nabídku obsahující nejméně:

3.7.1. definici dodávaných Služeb, včetně konkrétních zvažovaných parametrů a vymezení konkrétních výstupů odpovídajících povaze dané Služby (dále jen „Předmět smlouvy“);

3.7.2. cenu Předmětu smlouvy, jež představuje konečnou cenu za Předmět smlouvy. Součástí této ceny nejsou žádné daně a poplatky, které se nehradí, vyjma případných nákladů spojených s platební metodou a způsobem dodání (dále jen „Cena“). V Ceně však nejsou zahrnuty možné poplatky účtované třetími subjekty jako např. mobilním operátorem či poskytovatelem internetového připojení za použití prostředků komunikace na dálku Objednatelem;

3.7.3. platební podmínky za dodání Předmětu smlouvy, jimiž se vždy nejméně rozumí Cena, účet Dodavatele ve smyslu odst. 6.3.1. těchto Obchodních podmínek a variabilní symbol, a dále případné údaje o povinnosti uhradit zálohu ve smyslu odst. 6.4. těchto Obchodních podmínek (dále jen „Platební podmínky“);

3.7.4. termín nebo termíny dodání Předmětu smlouvy ve smyslu odst. 7.4. těchto Obchodních podmínek;

3.7.5. případně další podmínky poskytnutí Předmětu smlouvy, zejména za situace, pokud na základě Objednávky nelze předem vyloučit potřebu úprav Předmětu smlouvy, jestliže to vyžaduje povaha Předmětu smlouvy (zejména v případě poskytování konzultačních služeb).

(dále jen „Náležitosti nabídky“).

3.8.      Smlouva je uzavřena tehdy, pokud Objednatel bez jakýchkoli výhrad potvrdí Dodavateli uzavření Smlouvy na základě Nabídky učiněné podle odst. 3.7. těchto Obchodních podmínek, a Dodavatel na základě tohoto potvrzení stvrdí Objednateli písemně doručení takového přijetí. Objednatel je povinen potvrdit přijetí Nabídky písemnou formou, za níž se považuje i odpověď na e-mail Dodavatele, z něhož Dodavatel zaslal na Kontaktní e-mail Nabídku ve smyslu odst. 3.6.1. těchto Obchodních podmínek. Z této odpovědi Objednatele musí vyplývat jednoznačná vůle řídit se Smlouvou výhradně v intencích učiněných v Nabídce. V případě přijetí Nabídky jakoukoliv jinou formou, nebo s jakoukoliv výhradou, se Smlouva nepovažuje za uzavřenou, ledaže si Strany písemně tuto odchylku vzájemně potvrdí písemnou formou, zpravidla prostřednictvím e-mailové korespondence způsobem obdobným větě první.

3.9.      Objednatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření Smlouvy. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Objednatel hradí sám, zejména jde-li o náklady vzniklé v souvislosti s využíváním internetové služby. Za využití prostředků komunikace na dálku při komunikaci s Dodavatelem nejsou Objednateli účtovány žádné zvláštní příplatky.

3.10.   Strany s ohledem na specifika některých Služeb berou na vědomí, že v rámci realizace Předmětu smlouvy může dojít k potřebám rozšíření nebo naopak zúžení zadání, které nemohly v době uzavření Smlouvy Strany s využitím jim při uzavření Smlouvy dostupných informací důvodně předpokládat. V takovém případě se Strany způsobem přiměřeným v tomto článku těchto Obchodních podmínek dohodnou na přiměřené úpravě Smlouvy, jež bude respektovat potřebu takové změny. Nedojde-li v těchto případech k dohodě, může každá ze Stran odstoupit od Smlouvy, ustanovení odst. 5.5. těchto Obchodních podmínek se použije pro vypořádání Stran z již dodaného Předmětu smlouvy nebo jeho části přiměřeně, a to bez ohledu na to, z jakého postavení Objednatel vůči Dodavateli jedná.

4.          ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY A POVINNOSTI STRAN

4.1.      Objednatel bere na vědomí, že pokud je Předmětem smlouvy dodání jakýchkoli Služeb spočívajících v radě a doporučení dalšího postupu, přípravě plánu předefinovaných činností, anebo Služby jiného obdobného charakteru, vychází Dodavatel zásadně z informací sdělených mu Objednatelem písemně při uzavírání Smlouvy (zejména stran Rozhodných skutečností). V případě, že takto dodaný Předmět smlouvy nepřivede Objednatele k požadovanému cíli, byť částečně, nebo přivede jej k cíli jinému, z důvodu, že Dodavateli nebyly sděleny všechny podstatné informace vyjádřené v Detailech objednávky (zejména Rozhodné skutečnosti), lhostejno, zda to bylo způsobeno v důsledku dodání nekompletních nebo nepravdivých informací, zamlčení rozhodných skutečností, nepřesností při vylíčení takových skutečností, nebo jiného důvodu vedoucího k tomu, že se Dodavatel při zpracování zakázky nemohl seznámit řádně se skutkovým stavem (dále jen „Nedostatečné informace“), není Dodavatel povinen nahradit Objednateli škodu tím způsobenou, a Objednatel se nejpozději uzavřením Smlouvy práva na náhradu škody (což zahrnuje i případy uvedené v odst. 8.10. těchto Obchodních podmínek) v těchto případech vzdává, Dodavatel toto vzdání se práva přijímá. V těchto případech navíc Objednateli nesvědčí žádná práva z vadných plnění, a to i tehdy, pokud se Objednatel vůči Dodavateli nachází v postavení spotřebitele. Tento odstavec platí bezvýhradně i na situace, pokud byly Nedostatečné informace dodány na žádost Dodavatele k doplnění Rozhodných skutečností podle odst. 3.6.2. těchto Obchodních podmínek.

4.2.      Objednatel dále bere na vědomí, že Předmětem smlouvy mohou být i konzultační služby, kdy teprve na základě jejich poskytnutí Dodavatelem se Objednatel rozhodne, zda přistoupí k realizaci kroků (variant) navržených Dodavatelem k realizaci jím navrženého cíle. Objednatel souhlasí s tím, že je povinen uhradit plnou Cenu za poskytnutí Předmětu smlouvy i tehdy, pokud se na základě Smlouvou poskytnutých konzultačních služeb rozhodne žádnou z variant nerealizovat, a že v těchto případ nemá navíc ani nárok na práva z vadných plnění. Obdobně se podle tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek postupuje i tehdy, pokud je výstupem konzultačních služeb Dodavatele to, že cíl definovaný Objednatelem nelze realizovat vůbec, nebo pouze v případě nezbytných úprav Objednatelem popsaných podmínek a průběhu jeho realizace.

4.3.      Je-li Předmětem smlouvy dodání Digitálního obsahu, nabývá Objednatel oprávnění k užití Digitálního obsahu okamžikem úplného zaplacení ceny ve smyslu čl. 6. těchto Obchodních podmínek anebo okamžikem dodání již zaplaceného Digitálního obsahu, přičemž rozhodným je okamžik pozdější. Ustanovení

4.4.      Autorská práva k veškerým materiálům, dokumentům či jiným podkladům poskytnutým Dodavatelem Objednateli či v souvislostí s ním (dále jen „Podklady“) náleží Dodavateli. Objednatel není oprávněn s Podklady, které jsou autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, jakkoliv nakládat bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Nakládáním se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, převod práva výkonu majetkových práv, zveřejnění, úprava, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění na veřejnost pod jménem svým nebo třetí osoby, dokončení nedokončeného autorského díla, rozmnožování nebo jakékoliv jiné komerční využití. Strany se mohou v návaznosti na charakter nabízené Služby jak při uzavírání Smlouvy, tak po jejím uzavření dohodnout na tom, že Objednatel má právo částečného nakládání s dodanými Podklady, zejména v případě, pokud by bezpodmínečná aplikace tohoto ustanovení odporovala smyslu a účelu Předmětu smlouvy.

5.          STORNO OBJEDNÁVKY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.      Dojde-li k uzavření Smlouvy ve smyslu odst. 3.8. těchto Obchodních podmínek, je možné takovou Objednávku nebo Smlouvu zrušit pouze za podmínek uvedených v tomto článku těchto Obchodních podmínek; zákonná práva odstoupit od Smlouvy vyplývající z příslušných právních předpisů tím nejsou dotčena.

5.2.      Jestliže je Objednatelem podnikatel, není oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo stornovat či jinak zrušit svou Objednávku bez uvedení důvodu, pokud byla Objednatelem potvrzena způsobem uvedeným v odst. 3.8. těchto Obchodních podmínek. Důvody, pro které Objednatel v těchto případech může od Smlouvy odstoupit, jsou stanoveny občanským zákoníkem.

5.3.      Jestliže je Objednatelem spotřebitel, má nad rámec důvodů uvedených v předchozím odstavci věty druhé právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud nejpozději její poslední den odešle Objednatel v postavení spotřebitele Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje. Toto právo odstoupit od Smlouvy nicméně nemá Objednatel v postavení spotřebitele, jestliže:

5.3.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí Služeb vyjma Digitálního obsahu, které byly splněny před uplynutím této lhůty s předchozím výslovným souhlasem Objednatele a Dodavatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že pro tyto případy nemá právo odstoupit od Smlouvy; nebo

5.3.2. Předmětem smlouvy je dodání Digitálního obsahu, jestliže nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím této lhůty a Dodavatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, že pro tyto případy nemá právo odstoupit od Smlouvy. Právo na odstoupení od Smlouvy v takovém případě zaniká doručením Digitálního obsahu Objednateli. Digitální obsah se považuje z tohoto hlediska za doručený i tehdy, pokud byl Dodavatelem Objednateli odeslán, ale Dodavatel nezajistil řádné přijetí a zobrazení Digitálního obsahu ve smyslu odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek.

5.4.      Pravidla vzájemného vypořádání Stran se v případě odstoupení od Smlouvy zde neupravená řídí občanským zákoníkem.

5.5.      Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb (nejde-li o Digitální obsah), a Dodavatel začal s jejich plněním na výslovnou žádost Objednatele v postavení spotřebitele před uplynutím Lhůty k odstoupení od smlouvy, a dojde-li k částečnému plnění těchto Služeb, je Objednatel v postavení spotřebitele povinen uhradit Dodavateli poměrnou část sjednané Ceny za poskytnutí části Předmětu smlouvy do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Objednatel v postavení spotřebitele souhlasí s tím, že takovou pohledávku Dodavatele za Objednatelem na zaplacení části sjednané Ceny podle tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce Objednatele v postavení spotřebitele za Dodavatelem na vrácení sjednané Ceny v případě odstoupení od Smlouvy, a to až do výše takové pohledávky Dodavatele za Objednatelem v postavení spotřebitele.

5.6.      V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy má Objednatel v postavení spotřebitele právo využít za tímto účelem vzorový formulář tvořící Přílohu těchto Obchodních podmínek, nebo tak může učinit jakýmkoliv jiným způsobem projevujícím jednoznačně vůli od Smlouvy odstoupit směřovaným vůči Dodavateli. Veškeré náklady případně spojené s navrácením Předmětu smlouvy nese v případě odstoupení od Smlouvy Objednatel v postavení spotřebitele.

5.7.      Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním Předmětu smlouvy, pokud se jeho dodání ukáže jako objektivně nesplnitelné, jestliže závazek ze Smlouvy z tohoto důvodu nezanikl již dříve podle ustanovení § 2006 odst. 1 věty první občanského zákoníku. Dodavatel může odstoupit od Smlouvy i v případech uvedených v ustanovení § 2006 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku, tedy v případech, pokud je Předmět smlouvy možno splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

5.8.      Dodavatel zároveň Objednatele upozorňuje, že Smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Objednatele nebo osoby oprávněně jednající za Objednatele, nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o Předmětu smlouvy nebo jeho Ceně kdykoliv v rámci jednání o uzavření Smlouvy ve smyslu čl. 3. těchto Obchodních podmínek.

6.          CENA SLUŽBY, SPLATNOST

6.1.      Cena je sjednána dohodou Stran. Cena se stanoví na základě individuálního ocenění požadovaných Služeb a z toho vyplývajícího Předmětu smlouvy, a to i s případným přihlédnutím k dalším nákladům spojeným s dodáním Předmětu smlouvy, pokud to okolností případu vyžadují. Dodavatel proto dále v těchto případech sdělí před uzavřením Smlouvy Objednateli cenu poštovného a balného či jiného manipulačního poplatku v souvislosti s dodáním Předmětu smlouvy Objednateli.

6.2.      Dodavatel neúčtuje žádné náklady na dodání Digitálního obsahu, je-li to v konkrétním případě Předmětem smlouvy.

6.3.      Objednatel je povinen uhradit Cenu způsobem a v termínu ujednaném Stranami v Platebních podmínkách, tedy v nich uvedeném termínu splatnosti, na bankovní účet v nich uvedený a s uvedením variabilního symbolu v nich uvedeného. Za způsob úhrady Ceny za Předmět smlouvy se považuje pouze:

6.3.1. forma bezhotovostního převodu na účet Dodavatele, jímž se rozumí účet č. 2000827736/2010 vedený u Fio banka a.s., nebo případně jiný účet uvedený v Platebních podmínkách (dále jen „Účet dodavatele“);

6.3.2. formou hotovostního vkladu na Účet dodavatele;

6.3.3. formou poštovní poukázky A ve prospěch Účtu dodavatele,

6.3.4. formou úhrady v hotovosti v sídle dodavatele či v jiném místě sjednaném dohodou smluvních Stran.

6.4.      Dodavatel může po Objednateli považovat zaplacení části Ceny formou zálohy, pokud je to mezi Stranami ujednáno, a to ještě před uplynutím termínu splatnosti dojednaného v Platebních podmínkách (dále jen „Záloha“). Do uhrazení Zálohy není Dodavatel povinen započít s vypracováním Předmětu smlouvy. Ustanovení odst. 7.4. těchto Obchodních podmínek ohledně termínu dodání Předmětu smlouvy v případě povinnosti uhradit Zálohy tím není dotčeno.

6.5.      Jakákoli povinnost peněžité povahy vůči Dodavateli se považuje za splněnou až okamžikem připsání příslušné částky na Účet dodavatele.

6.6.      Nejpozději společně s doručením Předmětu smlouvy doručí Dodavatel Objednateli stejným způsobem i daňový doklad, na jehož základě Objednatel uhradí případnou zbývající část Ceny, pokud nebyla uhrazena již před dodáním Předmětu smlouvy. Strany se v těchto případech dohodly, že v případě prodlení s platbou jakéhokoliv peněžitého plnění je Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.          ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ SLUŽBY (DODACÍ PODMÍNKY)

7.1.      Nehodnou-li se Strany způsobem uvedeným v čl. 3. těchto Obchodních podmínek jinak, bude Předmět smlouvy dodán Dodavatelem Objednateli formou písemného výstupu doručeného na Kontaktní e-mail, pokud to povaha Předmětu smlouvy nebo jeho části nevylučuje. V těchto případech se Služba považuje za poskytnutou a závazek Dodavatele za splněný už momentem odeslání Předmětu smlouvy. Objednatel plně odpovídá za dostupnost mezi Stranami ujednaného komunikačního kanálu pro doručení Předmětu smlouvy (např. zajištění funkčnosti a zabezpečení dostatečné kapacity e-mailové schránky apod.).

7.2.      Digitální obsah (pokud je jeho dodání Předmětem smlouvy) je Objednateli na Kontaktní e-mail dodáván na základě Smlouvy, a to zpravidla ve formátu Portable Document Format (pdf) nebo dokumentu MS Office Word document (doc, docx), popř. MS Office Excel (xls). Digitální obsah není dodáván na žádném z hmotných nosičů. Objednatel je plně odpovědný za to, aby zajistil správné zobrazení dodaného Digitálního obsahu použitím vhodného technického vybavení, jež je povinen za tímto účelem otestovat před odesláním Objednávky. Jedná se zejména o odpovídající hardware a software umožňující zobrazení dodaného Digitálního obsahu a stažení dodaného Digitálního obsahu (dále jen „Technické vybavení“). Objednatel odesláním Objednávky potvrzuje, že jeho Technické vybavení umožňuje objednaný (poptávaný) Digitální obsah v případě jeho dodání užívat způsobem a ve kvalitě, aby byl splněn účel Smlouvy.

7.3.      Není-li způsob uvedený v odst. 7.1. těchto Obchodních podmínek možný, specifikuje Dodavatel již v Nabídce způsob, kterým bude Předmět smlouvy dodán nebo jinak splněn, přihlížeje k Detailům objednávky uvedeným Objednatelem. V těchto případech se Služba považuje za poskytnutou po splnění takto individuálně dohodnutých podmínek. Tento odstavec se specificky vztahuje např. na situace, pokud se Strany dohodnou na tom, že Předmětem smlouvy je pouze dodání konzultačních služeb nezachycených v konkrétní písemné nebo elektronické podobě nebo asistence při vyřizování povolení a dalších jednání s orgány veřejné správy; v takovém případě je Předmět smlouvy dodán způsobem, kterým to povaha takové konzultace nebo asistence umožňuje.

7.4.      Dodavatel splní Předmět smlouvy v termínech dohodnutých v rámci Smlouvy, zpravidla určenými ve lhůtě dodání stanovené ve dnech a počítané ode dne následujícího od uzavření Smlouvy, nebo v případech, kdy je na základě těchto vzájemného ujednání (Platebních podmínek) vyžadována úhrada Zálohy, ode dne následujícího od úhrady takové Zálohy, ledaže se Strany domluví jinak. Vyhradí-li si to ovšem Dodavatel, není povinen doručit (dodat) Objednateli Předmět smlouvy před úplným uhrazením Ceny.

7.5.      Je-li Předmětem smlouvy dodání Digitálního obsahu, a Objednatel v postavení spotřebitele neudělil před jeho dodáním výslovný souhlas podle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku, není Dodavatel povinen splnit Předmět smlouvy dříve, než po uplynutí Lhůty pro odstoupení od smlouvy. Je-li Předmětem smlouvy něco jiného, než dodání Digitálního obsahu, a Objednatel v postavení spotřebitele neudělil před jeho dodáním výslovný souhlas podle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku, použije se věta první z hlediska termínu dodání Předmětu smlouvy obdobně.

7.6.      V případě technického výpadku či odstávky si Dodavatel vyhrazuje právo splnit Předmět smlouvy nejpozději do jednoho pracovního dne po odstranění technické závady nebo odpadnutí důvodu odstávky.

8.          PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE, NÁHRADA ŠKODY

8.1.      Případné reklamace Předmětu smlouvy vyřeší Strany především dohodou. Objednatel je povinen Předmět smlouvy neprodleně po jeho převzetí/dodání kontrolovat, aby zjistil případné vady a nedostatky, a přesvědčit se, zda Předmět smlouvy odpovídá specifikaci ve smyslu odst. 3.7.1. těchto Obchodních podmínek.

8.2.      Za vadné plnění se ve smyslu těchto Obchodních podmínek považují zejména případy, pokud Předmět smlouvy nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti ve smyslu předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek, nemůže sloužit Objednateli ke Stranám dojednanému účelu nebo není v odpovídajícím množství (dále jen „Vadné plnění“). Jakost dodaného Předmětu smlouvy se z hledisek Vadného plnění posuzuje ke stavu v okamžiku jeho převzetí/dodání.

8.3.      Objednatel má v případě Vadného plnění právo na:

8.3.1. bezplatnou opravu Předmětu smlouvy nebo jeho části, jíž se rozumí jeho uvedení do stavu, kdy jej po této opravě nelze označovat za Vadné plnění ve smyslu předchozího odstavce těchto Obchodních podmínek, pokud je možné vady vyplývající z Vadného plnění takto odstranit, ledaže je takový požadavek s ohledem na povahu vad nepřiměřeným, nebo dodání nového Předmětu smlouvy bez vad;

8.3.2. bezplatné dodání části nového Předmětu smlouvy, pokud se vada dotýká jen části Předmětu smlouvy;

8.3.3. doplnění Předmětu smlouvy, pokud nebyl dodán v odpovídajícím množství, pokud je možné vady vyplývající z Vadného plnění takto odstranit;

8.3.4. přiměřenou slevu z Ceny;

8.3.5. odstoupení od Smlouvy v případě, že vady vyplývající z Vadného plnění nelze odstranit žádným výše uvedeným způsobem a Objednatel nepožaduje přiměřenou slevu z Ceny, nebo nebyly v reklamační lhůtě Dodavatelem odstraněny.

(dále jen „Právo z vadného plnění“).

8.4.      Objednateli nepřísluší práva z Vadného plnění vedle případů výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách i tehdy, pokud jsou vady způsobeny neodbornými zásahy do Předmětu smlouvy a protiprávního a/nebo předem nezkonzultovaného užití Předmětu smlouvy vůči orgánům veřejné správy.

8.5.      Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do 6 měsíců od převzetí/dodání Předmětu smlouvy, a jde-li o dodání Digitálního obsahu dodávaného Objednateli v postavení spotřebitele, tak do 24 měsíců od převzetí/dodání Digitálního obsahu. Je však povinen tak učinit tak bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost Předmět smlouvy prohlédnout a vadu zjistit, v opačném případě Práva z vadného plnění Objednateli nepřísluší.

8.6.      Objednatel je povinen informovat Dodavatele o tom, že uplatňuje práva z Vadného plnění (dále jen „Reklamace“) telefonicky, e-mailem či jinak písemně na kontaktní údaje uvedené v čl. 10. těchto Obchodních podmínek. V Reklamaci je Objednatel povinen uvést, jaké Právo z vadného plnění si zvolil. Změna této volby je možná jen tehdy, pokud se vada ukáže jako neodstranitelná.

8.7.      Dodavatel vyřídí Reklamaci v přiměřené lhůtě odpovídající náročnosti Předmětu smlouvy a povaze Vadného plnění. Je-li Objednatel spotřebitelem, vyřídí Dodavatel reklamaci vždy ve lhůtě 30 kalendářních dní. Reklamace se považuje za vyřízenou už okamžikem, kdy je případně opravený Předmět smlouvy odeslán Dodavatelem Objednateli na Kontaktní e-mail, případně jiné kontaktní místo, pokud to povaha Předmětu smlouvy neumožňuje, nebo v případě zamítnutí Reklamace odesláním informace o jejím zamítnutí.

8.8.      Není-li Objednatelem spotřebitel, může Dodavatel po Objednateli požadovat úhradu nákladů na vyřízení neoprávněně uplatněné Reklamace, pokud bude v jejím rámci zjištěno, ze Předmět smlouvy není Vadným plněním ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

8.9.      Postup při uplatnění práv z Vadných plnění v těchto Obchodních podmínkách neupravený se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Objednatel v postavení spotřebitele má právo na náhradu nákladů spojenou s uplatněním oprávněné Reklamace za podmínek uvedených v ustanovení § 1924 občanského zákoníku.

8.10.   Dodavatel není povinen nahradit škodu ani jinou jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli použitím Předmětu smlouvy (zejména, nikoli však výlučně, za jakékoli sankce, pokuty, administrativní náklady, náklady na vedení správních a jiných řízení, náklady na právní zastoupení či náklady na obstarání důkazů, stanovisek, vyjádření apod.), které Objednateli vzniknou nebo mu budou uloženy v důsledku nebo v souvislosti s použitím Předmětu smlouvy, zejména pokud se tak stalo v rozporu s pokyny udělenými Dodavatelem společně s jeho dodáním. Objednatel se pro tyto případy předem vzdává práva na náhradu škody vůči Dodavateli, Dodavatel toto vzdání se práva na náhradu škody přijímá. Ustanovení odst. 4.2. těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno.

9.          INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Dodavatel se vůči Objednateli nachází v postavení správce osobních údajů (dále v rámci tohoto článku těchto Obchodních podmínek jen „Správce“), a tímto Objednatele informuje o zpracování osobních údajů Objednatele / osoby oprávněné jednat za Objednatele (dále jen „Osobní údaje“ a „Dotčená osoba“).

9.2.      Dotčená osoba bere na vědomí, že pro účely uzavření Smlouvy, jejího následného plnění (zpracování Objednávky, zajištění doručení Předmětu smlouvy) a případného řešení práv z Vadného plnění (reklamace) Správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), její osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, IČO a informace vztahující se k Předmětu smlouvy (zejména jeho konkrétní identifikace).

9.3.      Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Objednatel a oprávněné zájmy Správce, konkrétně zájem Správce na případnou obranu v rámci případných mimosoudních nebo soudních sporů vyplývajících ze Smlouvy. Poskytnutí výše uvedených Osobních údajů je smluvním požadavkem, a Dotčená osoba je povinna Osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí Osobních údajů nelze Smlouvu uzavřít a realizovat Předmět smlouvy.

9.4.      Osobní údaje Dotčené osoby mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou ke splnění Smlouvy (dodání Předmětu smlouvy), dále po dobu zákonné lhůty pro uplatnění Práva z vadného plnění, a dále po dobu trvání ochrany oprávněných zájmů Správce. Po delší dobu budou Osobní údaje zpracovávány jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

9.5.      Dotčená osoba dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

9.5.1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

9.5.2. na opravu nepřesných Osobních údajů, které se jí týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

9.5.3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže Osobní údaje, které se Dotčené osoby týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění Smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

9.5.4. na omezení zpracování Osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

9.5.5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

9.5.6. vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle článku 21 GDPR.

9.6.      V případě pochybností o zpracovávání Osobních údajů má Dotčená osoba právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

10.       KONTAKTNÍ ÚDAJE DODAVATELE

10.1.   Aktuální kontaktní údaje Dodavatele jsou vždy uvedeny na internetových stránkách www.lerietisa.cz v sekci „Kontakt“.

10.2.   Kontaktní údaje Dodavatele jsou následující:

10.2.1.      Sídlo: Poličanská 1487, Praha 9, Újezd nad Lesy, 190 16;

10.2.2.      Telefon: +420 735 852 016

10.2.3.      E-mail: info@lerietisa.cz.

11.       ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1.   Vzájemné spory vyplývající ze Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek se Strany mezi sebou zavazují řešit především dohodou. V případě, že smírné řešení nebude možné, jsou k řešení vzájemných sporů příslušné obecné soudy.

11.2.   V případě Objednatele v postavení spotřebitele, má takový Objednatel právo podle příslušných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy ve smyslu těchto Obchodních podmínek. Subjektem, jenž je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00 (dále jen „ČOI“). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

11.3.   Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele (Objednatele), a to pouze v případě, že spor nepodařilo s Dodavatelem vyřešit přímo, což je Objednatel povinen ČOI při zahájení tohoto řízení prokázat. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel (Objednatel) uplatnil své právo, jež je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé. Řízení o mimosoudním řešení sporu se řídí pravidly obsaženými v ustanoveních § 20d až § 20m zákona o ochraně spotřebitele a bude dokončeno ČOI ve lhůtách tam uvedených.

11.4.   Spotřebitel (Objednatel) má právo rovněž zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné on-line na následující webové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.5.   Využitím výše uvedených mimosoudních řešení nejsou dotčena práva spotřebitele (Objednatele) obrátit se se svým právem na příslušný obecný soud, nebo využít jiné formy mimosoudního řešení sporu mezi Objednatelem a Dodavatelem, např. mediaci podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), v platném znění.

12.       PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK A DALŠÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Strany tímto vylučují možnost jednostranného započtení vzájemných pohledávek Objednatelem.

12.2.   Tyto Obchodní podmínky mohou být Dodavatelem kdykoliv jednostranně změněny.

12.3.   Pro Objednatele jsou tyto Obchodní podmínky závazné vždy ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání Objednávky, a to ve vztahu ke konkrétní Objednávce, pokud na jejím základě dojde k uzavření Smlouvy.

12.4.   Tyto Obchodní podmínky se použijí v rozsahu, v němž jednotlivá Smlouva neurčuje něco jiného; ustanovení odst. 1.5. těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno.

12.5.   Tyto Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a v případě Objednatele v postavení spotřebitele i zákonem o ochraně spotřebitele, případně dalšími právními předpisy. Pokud Strany vstupují do právního poměru založeného Smlouvou jako podnikatelé, vylučují pro tyto případy aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkajících se některých doložek v adhezních smlouvách.

12.6.   V případě, že právní poměr založený Smlouvou ve smyslu Obchodních podmínek obsahuje mezinárodní (zahraniční prvek), si Strany ujednávají, že tento právní poměr se zcela řídí českým právem. Ustanovení právních předpisů garantujících účastníkům Smlouvy ochranu vyplývající z jiných právních řádů, než je právní řád České republiky, nejsou tímto ustanovením těchto Obchodních podmínek dotčena.

12.7.   V případě, že se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě Strany nahradí do čtrnácti (14) kalendářních dnů od výzvy kterékoliv ze Stran takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení, a to písemnou formou za užití prostředků komunikace na dálku za přiměřeného užití čl. 3 těchto Obchodních podmínek.

12.8.   Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy