Profesionální předseda SVJ

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnickou osobou, která zajišťuje správu společných částí domu a k němu náležejících pozemků. Sestává z jednotlivých vlastníků bytových jednotek, kteří vlastní právně samostatné bytové jednotky. Na společenství vlastníků jakožto právnickou osobu jsou právními předpisy kladeny povinnosti jak právního, tak účetního i technického charakteru. Předseda SVJ, popř. členové výboru SVJ by tak měli mít adekvátní znalosti, schopnosti a zkušenosti.

Jste nespokojeni s práci předsedy nebo výboru SVJ ve vašem domě? Není fungování výboru nebo předsedy SVJ transparentní? Není mezi vlastníky ve vašem domě a členy SVJ nikdo, kdo by chtěl být předsedou nebo působit ve výboru SVJ? Nemůžete se na shromáždění vlastníků shodnout na klíčových záležitostech SVJ? Anebo jen nejsou záležitosti SVJ řešeny efektivně a nejvhodnějším způsobem?

Řešením pro Váš bytový dům je profesionální předseda společenství vlastníků!

Od roku 2014 český právní řád připouští, aby funkci předsedy SVJ či předsedy (stejně jako člena) výboru SVJ vykonával i nevlastník jednotky v domě. Je tak možné svěřit výkon funkce předsedy SVJ či předsedy (popř. člena) výboru SVJ externímu profesionálovi, který má potřebné znalosti a zkušenosti.

Co Vás využití profesionálního předsedy SVJ (či předsedy výboru SVJ) přinese?

 • Dobré vztahy v domě – předseda SVJ je externí profesionál, který není zatížen sousedskými vztahy, je neutrální.
 • Klid – převezmeme veškeré starosti spojené s výkonem funkce předsedy SVJ (výboru SVJ)
 • Transparentnost – předseda odpovídá shromáždění vlastníků a pravidelně informuje o svých postupech,
 • Kontrolu nad fungováním SVJ – vedle pravidelné informační povinnosti jsou nastaveny také kontrolní mechanismy mezi předsedou, správcem domu a účetním.
 • Zkušenosti a dostatečná kvalifikace – předseda je zkušený profesionál s právnickým vzděláním, kterého žádný problém SVJ nezaskočí.

Co profesionální předseda dělá?

 • vede evidenci vlastníků jednotek,
 • plní povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku,
 • uzavírá smlouvy dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním vlastníků,
 • vede evidenci písemností (korespondence), zápisů ze shromáždění, usnesení a provádí případnou skartaci písemností,
 • plní usnesení shromáždění vlastníků (a odpovídá shromáždění vlastníků za svou činnost),
 • připravuje podklady pro schůze shromáždění vlastníků,
 • rozesílá pozvánky, realizuje prezenci, řídí průběh schůze a hlasování shromáždění vlastníků jednotek,
 • zajišťuje pořízení zápisu ze schůze shromáždění vlastníků,
 • vymáhá dluhy vlastníků vůči SVJ,
 • řeší stížnosti, doporučení a žádosti od členů SVJ,
 • informuje členy SVJ o své činnosti o dění ve společenství,
 • informuje členy SVJ o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu,
 • provádí řádně a včas platby SVJ vůči dodavatelům,
 • zpracovává a zajišťuje plnění věcného a finančního plánu oprav a investic,
 • vykonává pravidelnou kontrolu objektu, zjišťuje a eviduje závady, ve spolupráci se správou domu zajišťuje jejich odstranění,
 • komunikuje se společností zajišťující správu domu,
 • komunikuje s účetní/m, zajišťuje dohled na účetními záznamy,
 • je ve stanoveném termínu („úředních hodinách“) pravidelně přítomen v objektu (minimálně jednou měsíčně),
 • plní další úkoly, které si přejete.

Co profesionální předseda SVJ nedělá?

Předseda není správce nemovitosti a nedělá tedy úkoly, které náleží správci. Správce typicky mívá na starosti:

 • úklid nemovitosti,
 • opravy závad inženýrských sítí,
 • běžnou údržbu zabraňující vzniku závad,
 • drobné řemeslné práce (malování, drobné opravy),
 • řemeslné práce většího rozsahu (omítání budov, výměna oken),
 • vedení účetních záznamů nemovitosti,
 • provádění oprav a údržby.

Za účelem zajištění maximální míry transparentnosti vždy doporučujeme, aby správu nemovitosti vykonával jiný subjekt než předseda SVJ.

Předseda SVJ nevede účetnictví, ale vykonává dohled nad účetními záznamy (a jejich správností), čímž je zajištěna nestranná kontrola nad vaším účetnictvím. Účetnictví proto rovněž doporučujeme svěřit jinému subjektu (pokud se nejedná o skutečně malé SVJ, je žádoucí, aby se jednalo o profesionálního účetního).

Jaký je další postup?

Pokud vaše stanovy doposud neumožňují, aby byl předsedou SVJ, popř. výboru externista (nevlastník), je nutné učinit následující kroky:

 • svolání shromáždění, kde dojde k odsouhlasení zřízení funkce a následného procesu
 • úprava stanov SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní bytovou jednotku
 • vytvoření kontrolní komise anebo funkce revizora, který bude na profesionálního předsedu dohlížet

Kolik to stojí?

Cena je kalkulována individuálně, vždy záleží na počtu bytových jednotek, stavu nemovitosti a rozdělení kompetencí mezi předsedu SVJ a správce, popř. domovníka. Obvykle se cena pohybuje od 130 Kč do 290 Kč za bytovou jednotku a kalendářní měsíc. Pro konkrétní nacenění služby profesionálního předsedy SVJ nás kontaktujte. 

Cena, kterou vám sdělíme, je konečná, nejsme plátci DPH.

Služba je v současnosti nabízena pouze v Praze a okolí.

V případě, že máte vlastního předsedu SVJ (či výboru SVJ), popř. jste předsedou, ovšem nevíte si rady s některými záležitostmi, využijte možnost konzultace pro předsedy SVJ.