Zásady zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje správce

Název: LERIETISA s.r.o.

Adresa sídla: Poličanská 1487, Praha 9, Újezd nad Lesy, 190 16

IČO: 027 79 901

E-mail: info@lerietisa.cz

Telefon: +420 735 852 016

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1.1.      Dodavatel se vůči Objednateli nachází v postavení správce osobních údajů (dále v rámci tohoto článku těchto Obchodních podmínek jen „Správce“), a tímto Objednatele informuje o zpracování osobních údajů Objednatele / osoby oprávněné jednat za Objednatele (dále jen „Osobní údaje“ a „Dotčená osoba“).

1.2.      Dotčená osoba bere na vědomí, že pro účely uzavření Smlouvy, jejího následného plnění (zpracování Objednávky, zajištění doručení Předmětu smlouvy) a případného řešení práv z Vadného plnění (reklamace) Správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), její osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, IČO a informace vztahující se k Předmětu smlouvy (zejména jeho konkrétní identifikace).

1.3.      Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Objednatel a oprávněné zájmy Správce, konkrétně zájem Správce na případnou obranu v rámci případných mimosoudních nebo soudních sporů vyplývajících ze Smlouvy. Poskytnutí výše uvedených Osobních údajů je smluvním požadavkem, a Dotčená osoba je povinna Osobní údaje Správci poskytnout. Bez poskytnutí Osobních údajů nelze Smlouvu uzavřít a realizovat Předmět smlouvy.

1.4.      Osobní údaje Dotčené osoby mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Správce. Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nezbytnou ke splnění Smlouvy (dodání Předmětu smlouvy), dále po dobu zákonné lhůty pro uplatnění Práva z vadného plnění, a dále po dobu trvání ochrany oprávněných zájmů Správce. Po delší dobu budou Osobní údaje zpracovávány jen tehdy, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

1.5.      Dotčená osoba dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

1.5.1. na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

1.5.2. na opravu nepřesných Osobních údajů, které se jí týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má Dotčená osoba právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

1.5.3. na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže Osobní údaje, které se Dotčené osoby týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění Smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;

1.5.4. na omezení zpracování Osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

1.5.5. na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

1.5.6. vznést námitku proti zpracování Osobních údajů dle článku 21 GDPR.

1.6.      V případě pochybností o zpracovávání Osobních údajů má Dotčená osoba právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.